Identiteit

De missie en de visie van onze school krijgen vorm in drie hoofdpijlers:
 

Christelijk

De Lichtbaak is een christelijke school, die deel uitmaakt van de Christelijke Onderwijs Groep Drenthe. Op de Lichtbaak zitten leerlingen van verschillende christelijke kerkgenootschappen. Ook niet- en andersgelovigen, zoals moslims maken deel uit van de leerlingenpopulatie. Anders gelovigen worden gerespecteerd en er is ruimte en aandacht voor hun beleving.
De bijbel is de leidraad voor de Lichtbaak. Wij gaan er van uit, dat  ouder(s) achter de keuze staan voor het volgen van christelijk onderwijs en alle activiteiten die daarmee samenhangen. Op het aanmeldingsformulier wordt aan de ouders gevraagd met deze identiteitsgerichte activiteiten in te stemmen en deze te ondersteunen.

De naam van onze school heeft alles te maken met onze levensbeschouwelijke identiteit. De naam LICHTBAAK - ‘licht dat als baken dient’. Als leerlingen er datgene leren, wat in hun verdere leven als baken of richtlijn kan dienen om in ‘goed vaarwater’ te blijven, dan is hun school een goede school.

Op de Lichtbaak gaan we uit van de christelijke waarden en normen.  Samen met de leerlingen proberen te ontdekken wat de verhalen uit de bijbel ons te zeggen hebben met betrekking tot ons leven vandaag de dag.
 

Positief schoolklimaat

Om goed te kunnen leren heb je een positief schoolklimaat nodig. Daarvoor hebben we met ouders en leerkrachten de volgende drie kernwaarden vastgesteld: respect, verantwoordelijkheid en waardering.

Ouders, kinderen en team werken samen aan het versterken van deze kernwaarden. De kinderen krijgen ondersteuning bij het aanleren van positief gedrag. Wij werken daarvoor met SWPBS (schoolwide positive behavior support). Zie pedagogisch klimaat.

We geven lessen in gedragsverwachtingen en middels een systeem van positieve bekrachtiging versterken we het schoolklimaat.
 

Ondernemend leren

Ondernemen heeft alles te maken met uitdagingen durven aangaan. Durven bestaat niet zonder angst. Vandaar dat ons team uw kind eerst leert op zichzelf te vertrouwen in een veilige omgeving, waarin de nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Pas als uw kind zich prettig voelt, durft het initiatieven te nemen, waardoor ontwikkeling plaatsvindt.

Onder ondernemerschap verstaan wij iemands vermogen om ideeën in daden om te zetten. Het omvat creativiteit, initiatief, verantwoordelijkheid, alsook het vermogen om te plannen en projecten te beheren om doelstellingen te bereiken.

Een ondernemende houding helpt iedereen in het dagelijks leven en is essentieel voor een optimale persoonlijke ontwikkeling.

We geven het ondernemend leren vooral vorm binnen het werken met thema’s op de middagen.

Wij werken met de kinderen aan de volgende toekomst gerichte vaardigheden (21st Century Skills):

1. De kinderen hebben zicht in eigen kunnen en in de eigen talenten
2. De kinderen zijn mediavaardig
3. De kinderen zijn sociaalvaardig
4. De kinderen kunnen organiseren
5. De kinderen kunnen onderzoeken
6. De kinderen kunnen het maximale uit zichzelf halen