Onze missie en visie

Visie – Onze opdracht

Het team van CBS De Lichtbaak begeleidt de kinderen om toekomstgerichte vaardigheden, moed en vertrouwen te vinden en te gebruiken om de toekomst te ontmoeten en mede vorm te geven.


Missie

De Lichtbaak is een ondernemende school die kinderen binnen een uitdagende leeromgeving onderwijs van hoge kwaliteit biedt, en die kinderen in een veilige leefomgeving, geïnspireerd op Bijbelse waarden, op respectvolle wijze leert omgaan met de ander.

  • CBS De Lichtbaak is een Christelijke school. Wij leven en werken vanuit ons geloof en de Bijbel. Jezus zien wij als levensbron. Omdat ieder kind uniek is, willen we zoveel mogelijk rekening houden met de verschillende mogelijkheden en behoeften van ieder kind.  
  • Op De Lichtbaak streven we er naar dat leerlingen de school ervaren als een veilige omgeving. Er gelden herkenbare waarden en normen en er is respect voor verschillen.
  • Er wordt resultaatgericht gewerkt aan kennisvermeerdering en de ontwikkeling van een persoonlijkheid. In een uitdagende leeromgeving streven we naar maximale kennisverwerving en wordt door leerlingen zelfstandig gewerkt. In hun ontwikkeling tussen 4 en 12/13  jaar worden leerlingen gestimuleerd al hun talenten te verkennen en uit te groeien tot evenwichtige persoonlijkheden.
  • Alles is erop gericht dat leerlingen aan het einde van groep 8 de school verlaten als jonge persoonlijkheden met voldoende intellectuele bagage om zich in het voortgezet onderwijs verder te kunnen ontwikkelen.
  • De leerlingen zijn na 8 jaar onderwijs op De Lichtbaak gegroeid van een afhankelijke kleuter naar een tiener die weerbaar is, zich bewust is van zijn omgeving en zelfstandig kan denken, relaties kan aangaan, samen kan werken, verantwoordelijkheid kan dragen en zelf problemen kan oplossen.

 

Dit vraagt van de leerkrachten op De Lichtbaak dat ze inspirerend zijn en vaardig als onderwijsprofessionals die kennis hebben van de principes van ’leren’ en adequaat weten in te spelen op de (veranderende) belevingswereld van kinderen. De leerkrachten zijn kritisch op zichzelf en hun eigen functioneren. Leerkrachten op De Lichtbaak laten herkenbaar voorbeeldgedrag zien en leren zelf ook door het leren van de kinderen.

Het team van leerkrachten voelt zich samen met de ouders verantwoordelijk voor een goed opvoedingsklimaat op school.

 

De visie en missie krijgen vorm binnen onze drie pijlers: Christelijk, Positief schoolklimaat en Ondernemend leren.