Contactmomenten

Als school willen we u graag op de hoogte houden over alles rondom de ontwikkeling van uw kind op school. Er zijn verschillende manieren van contactmomenten gedurende het schooljaar. Als u als ouder merkt dat uw kind problemen heeft, op school of thuis, dan is het belangrijk dit zo snel mogelijk met de leerkracht te bespreken. U kunt in dat geval buiten de vaste momenten contact met ons opnemen. Dan kunnen we met u kijken hoe we uw kind het beste op school kunnen begeleiden.

Ouderbetrokkenheidscommissie

Om de informatievoorziening blijvend op een hoog niveau et houden, heeft de school een oudercommissie die zich alleen met die taak bezig houdt.

Meekijken in de groep

Om ouders een beeld te geven van de dagelijks praktijk binnen de groepen en van hun eigen kind. Kunnen ouders van de groepen 1 t/m 3 een dagdeel meedraaien in de groep van hun eigen kind. U dient daarvoor zelf een afspraak met de leerkracht te maken.

Koffietijd

Het doel van koffietijd is om een brug te slaan tussen de school en de ouders, zodat zij goede en structurele onderlinge contacten hebben. Ouders worden geïnformeerd over allerlei zaken binnen en buiten de basisschool.

•     een wekelijks ontmoetingsmoment voor alle ouders van de Lichtbaak met kinderen van verschillende leeftijden
•     heeft als doel de ouderbetrokkenheid te vergroten door ontmoeting en uitwisseling van informatie
•     is er ook voor de gezelligheid
•     vindt plaats op de woensdagmorgen van 8.30 uur–9.00 uur
•     vindt plaats in de ontmoetingsruimte. Het eerste lokaal naast de kleuterlokalen.

Lichtbaak café

Jaarlijks worden er 7 á 8 informatieve ochtenden en/of avonden verzorgd door de ouderbetrokkenheids commissie met als doel ouders en school in gesprek te laten zijn over allerlei zaken die in de school en thuis een rol spelen bij de ontwikkeling van uw kind. Deze laagdrempelige Lichtbaak cafés worden geleid door deskundigen van school of van daarbuiten. We werken bijvoorbeeld samen met het Centrum voor Jeugd en gezin en Kinderopvang Pinokkio.

De inhoud van deze bijeenkomsten verandert jaarlijks, maar gaan bijvoorbeeld over: Positief opvoeden is een kunst, Uilen maken van vilt, gezonde traktaties maken, wat moet mijn kind aan het eind van groep 2 kennen en kunnen?, de christelijke identiteit van CBS De Lichtbaak, kinderen met stoornissen, hoe verwijzen we naar het voortgezet onderwijs?, wat is het belang van lezen (Kinderboekenweek).

Verwachtings- en voortgangsgesprekken

Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er voor alle ouders en kinderen van de groepen 6 t/m 8 een verplichte verwachtingsgesprek. Tijdens dat gesprek vragen we u informatie te geven over uw kind. We willen met de kinderen bespreken welke doelen ze willen behalen en wat ze daarbij van de juf of meester verwachten. Ouders en kind wordt ´de mond gegund´ en de leerkracht is dus luisteraar. We denken dat dit naast onze eigen interne overdracht een goede manier is om samen met u een goede start te maken van het jaar in het belang van uw kind.

Daarnaast is er vier keer per jaar een mogelijkheid tot een voortgangsgesprek met de groepsleerkracht. In november januari, april en juni. Daarvan is het voortgangsgesprek in januari een verplicht moment. U kunt dan na dat gesprek het rapport van uw kind meenemen.

De kinderen in de groepen 1 en 2 krijgen hun rapport aan het einde van het schooljaar. U wordt hiervoor uitgenodigd. Wanneer voor de groepen 3 t/m 8 een rapportenavond wordt gehouden, is er voor de groepen 1 en 2 ook een voortgangsgesprek over het Ontwikkelingsvolgmodel voor jonge kinderen.

De informatie voor de ouders van groep 8 zal met name in het teken staan van de voortgangstoetsen van groep 7 en de voorbereidingen voor de overgang naar het voortgezet onderwijs.

MR en OR

Zowel OR als MR doen verslag en leggen verantwoording af middels een brief die de ouders krijgen en die ook op de site gezet wordt.  Ouders krijgen een week de tijd te reageren en de beide raden doen schriftelijk verlag van de opmerkingen en/of vragen. Mochten er dringende zaken als verhoging van de vrijwillige ouderbijdrage zijn, dan zal er een aparte avond belegd worden.

Open ochtend

Eén ochtend per schooljaar zijn - behalve de kinderen en hun ouders - ook opa’s, oma’s en andere belangstellenden welkom op school. Op deze ochtend mag iedereen zien hoe er gewerkt wordt.

Ouderinformatiepunt

Op het leerplein van groep 3 en 4 is een ouder informatiepunt ingericht. Daar vindt u allerlei informatie over opvoeding, onderwijs en hulpverlening. 

Website en sociale media

De meeste informatie van school richting ouders en kinderen gaat via de website. Hierin staat actuele informatie omtrent de gebeurtenissen op school. Nieuws wordt regelmatig op de site geplaatst en gemaild naar de ouders. Daarnaast maakt de school gebruik van Facebook en Twitter.

Huisbezoek

Eenmaal, voordat uw kind vier jaar wordt, komt de onderbouwleerkracht bij u op bezoek. Tijdens dit bezoek willen we op een ontspannen manier kennismaken met u en uw kind.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.